Положення про Відокремлений структурний підрозділ «Львівський фаховий коледж Львівського національного університету природокористування»

Положення про організацію освітнього процесу

Кодекс академічної доброчесності педагогічних працівників та здобувачів фахової передвищої освіти

Положення про академічну доброчесніть

Положення про вибіркові дисципліни

Положення про методичний кабінет

Положення про методичну раду

Положення про музей

Положення про організацію і проведення практичних занять

Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту

Положення про проведення атестації здобувачів фахової передвищої освіти у формі кваліфікаційного іспиту

Положення про навчально-практичний центр з практичної підготовки та впровадження елементів сільського і зеленого туризму на базі ВСП “ЛФК ЛНУП”

Положення про службу охорони праці

Положення про професійний розвиток педагогічних працівників

Положення про про порядок використання коштів передбачених для видання матеріальної допомогои та заохочення здобувачам-освіти

Положення про організацію профорієнтаційної роботи

Положення про раду роботодавців

Положення про самостійну роботу

Положення про стейкхолдерів

Положення про тиждень циклової комісії

Положення про інформаційний супровід вебсайту

Положення про кабінети і лабораторії

Положення про політику та процедуру врегулювання конфліктних ситуацій

Положення про екзаменаційну комісію

Положення про організацію інклюзивного навчання

Положення про відкрите заняття

Положення про індивідуальний навчальний план здобувача фахової передвищої освіти

Положення про комісію з моніторингу освітньої діяльності та якості освіти

Положення про порядок визнання результатів навчання, отриманих у неформальній та(або) інформальній освіті

Положення про порядок реалізації права на внутрішню академічну мобільність

Положення про практичну підготовку

Положення про процедуру розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду освітньо-професійних програм

Положення про силабус навчальної дисципліни

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти

Порядок формування рейтингу успішності здобувачів освіти для призначення академічних стипендій

Положення про загальні збори трудового колективу Відокремленого структурного підрозділу “Львівський фаховий коледж Львівського національного університету природокориствання”

Інструкція з діловодства

Положення про організацію освітньої діяльності

Положення про комісію з трудових спорів Відокремленого структурного підрозділу “Львівський фаховий коледж Львівського національного університету природокориствання”

Наказ №50-А 1/з від 11.05.2022 “Про затвердження положень”

Положення про роботу методичної ради

Положення про підрозділ щодо сприяння працевлаштуванню студентів і випускників

Положення про іспити та заліки

Положення про лабораторне заняття

Положення про практичне заняття

Положення про атестацію бібліотечних працівників

Положення про педагогічну раду

Положення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних працівників

Положення про адміністративну раду

Положення про бібліотеку

Положення про відкрите заняття

Положення про гуртожиток

Положення про екзаменаційну комісію

Положення про кабінети

Положення про порядок доручення навчального навантаження педагогічним працівникам

Положення про поновлення

Положення про права і обов`язки викладачів

Положення про рейтинг викладача

Положення про самостійну роботу

Положення про порядок призначення і виплат стипендій студентам

Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту

Положення про циклову комісію

Положення про якість освіти

Положення про порядок визнання результатів навчання, отриманих у неформальній та/або інформальній освіті

Положення про особливості користування гуртожитками