Положення про Відокремлений структурний підрозділ «Львівський фаховий коледж Львівського національного університету природокористування»

Положення про організацію освітнього процесу

Кодекс академічної доброчесності педагогічних працівників та здобувачів фахової передвищої освіти

Положення про академічну доброчесніть

Положення про вибіркові дисципліни

Положення про екзаменаційну комісію

Положення про індивідуальний навчальний план здобувача фахової передвищої освіти

Положення про комісію з моніторингу освітньої діяльності та якості освіти

Положення про порядок визнання результатів навчання, отриманих у неформальній та(або) інформальній освіті

Положення про порядок реалізації права на внутрішню академічну мобільність

Положення про практичну підготовку

Положення про процедуру розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду освітньо-професійних програм

Положення про силабус навчальної дисципліни

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти

Порядок формування рейтингу успішності здобувачів освіти для призначення академічних стипендій

Положення про загальні збори трудового колективу Відокремленого структурного підрозділу “Львівський фаховий коледж Львівського національного університету природокориствання”

Положення про комісію з трудових спорів Відокремленого структурного підрозділу “Львівський фаховий коледж Львівського національного університету природокориствання”

Наказ №50-А 1/з від 11.05.2022 “Про затвердження положень”

Положення про організацію освітньої діяльності

Положення про роботу методичної ради

Положення про підрозділ щодо сприяння працевлаштуванню студентів і випускників

Положення про іспити та заліки

Положення про лабораторне заняття

Положення про практичне заняття

Положення про атестацію бібліотечних працівників

Положення про педагогічну раду

Положення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних працівників

Положення про адміністративну раду

Положення про бібліотеку

Положення про відкрите заняття

Положення про гуртожиток

Положення про екзаменаційну комісію

Положення про кабінети

Положення про порядок доручення навчального навантаження педагогічним працівникам

Положення про поновлення

Положення про права і обов`язки викладачів

Положення про рейтинг викладача

Положення про самостійну роботу

Положення про порядок призначення і виплат стипендій студентам

Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту

Положення про циклову комісію

Положення про якість освіти

Положення про порядок визнання результатів навчання, отриманих у неформальній та/або інформальній освіті

Інструкція з діловодства

Положення про особливості користування гуртожитками